PIETER HOUBOLT FONDS
 

STICHTING PIETER HOUBOLT FONDS

BESTUUR
Voorzitter: P.J. Houbolt

Penningmeester: M.C.J. Lucas Luijckx

Secretaris: J. Kwist

 ANBI Beschikking: RSIN 8527.99.470

KvK: 57935726
Datum van oprichting: 5 mei 2013

Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van maximaal 5 (vijf) personen. Een bestuurslid wordt benoemd voor de periode van 4 (vier) jaar en is onbeperkt herkiesbaar.

BELONINGSBELEID
Bestuurders ontvangen geen beloning. Wel een minimaal vacatiegeld. De Stichting heeft geen personeel.

DOELSTELLING
Het financieel ondersteunen van ANBI stichtingen en gelijkgestelde instellingen als bedoeld in Art. 5b Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen en al hetgeen, dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt met bovenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunt hierbij is, dat zo min mogelijk geld toekomt aan bestuurders en de kosten van de bedrijfsvoering tot een minimum beperkt zijn.

Voor financiële ondersteuning komen o.a. instellingen, initiatieven en projecten in aanmerking op het gebied van:

  1. Gezondheid, gezondheidszorg en medisch onderzoek.
  2. Jeugdzorg en jeugdwelzijn.
  3. Educatie.
  4. Hulpverlening in de ruimste zin.
  5. Kunst en cultuur in de ruimste zin.
  6. Natuur en milieu.

De doelen worden door het Stichtingsbestuur zelf geselecteerd en het Bestuur staat derhalve niet open voor projectaanvragen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

MEERJAREN BELEIDSPLAN
Het beleidsplan behelst uitvoering te geven aan de hierboven genoemde doelstelling. Het Bestuur zal (ter besteding van haar middelen) jaarlijks een keuze maken uit de verschillende ANBI stichtingen, die aan de doelstelling voldoen.

De Stichting opereert als vermogensfonds. In de Stichting mag vermogen worden opgebouwd als in de schenkingsovereenkomst (of legaat in testament) vermeld staat, dat de schenking mag worden toegevoegd aan het stamvermogen van de Stichting.

Inzake het financieel beheer zal de penningmeester een sluitende boekhouding voeren. Hij/zij zal verantwoording aan het Bestuur afleggen.

ACTIVITEITEN
De activiteiten zijn in 2016 gestart.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Zie bijlage.

  

 

Standaardformulier publicatieplicht fondsen 2022
standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol.pdf (263.44KB)
Standaardformulier publicatieplicht fondsen 2022
standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol.pdf (263.44KB)
Standaardformulier publicatieplicht fondsen 2023
Standaardformulier publicatieplicht Fondsen 2023_1.pdf (300.8KB)
Standaardformulier publicatieplicht fondsen 2023
Standaardformulier publicatieplicht Fondsen 2023_1.pdf (300.8KB)